الگوی آموزش محور

اطلاعات انتشار

این صفحه منحصراً درباره |الگوی آموزش محور| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد |الگوی آموزش محور| در تمام متن (لینک زیر).

تمام متن ...


سایر

PDF: الگوی آموزش محور

PDF: الگوی آموزش محور PPTX: الگوی آموزش محور
فایل اقدام پژوهی کاهش مشکلات بیش فعالی و کم توجهی |5|
این مطلب درمورد فایل اقدام پژوهی کاهش مشکلات بیش فعالی و کم توجهی |5|
فایل آموزشی روش الکتره ELECTRE همراه با مثال تصمیم گیری چند معیاره |1|
این مطلب درمورد فایل آموزشی روش الکتره ELECTRE همراه با مثال تصمیم گیری چند معیاره |1|
فایل اقدام پژوهی عملیاتی کردن فعالیت یادگیری فعال |4|
این مطلب درمورد فایل اقدام پژوهی عملیاتی کردن فعالیت یادگیری فعال |4|
فایل اقدام پژؤهی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان |6|
این مطلب درمورد فایل اقدام پژؤهی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان |6|
فایل اکسل و PDF تاسیسات مکانیکی و برقی |1|
این مطلب درمورد فایل اکسل و PDF تاسیسات مکانیکی و برقی |1|
فایل اقدام پژوهی نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنان |1|
این مطلب درمورد فایل اقدام پژوهی نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنان |1|
فایل اقدام پژوهی مدیریت روابط بین دانش آموزان |6|
این مطلب درمورد فایل اقدام پژوهی مدیریت روابط بین دانش آموزان |6|
فایل اقدام پژوهی مطالعات اجتماعی جذاب نمودن کلاس و ایجاد علاقه مندی و نشاط در دانش آموزان |6|
این مطلب درمورد فایل اقدام پژوهی مطالعات اجتماعی جذاب نمودن کلاس و ایجاد علاقه مندی و نشاط در دانش آموزان |6|
فایل اقدام پژوهی مدیریت روابط بین دانش آموزان |5|
این مطلب درمورد فایل اقدام پژوهی مدیریت روابط بین دانش آموزان |5|
فایل انگلیسی و ترجمه فارسی راهنمای آموزشی Maplex |1|
این مطلب درمورد فایل انگلیسی و ترجمه فارسی راهنمای آموزشی Maplex |1|